Miljöpolicy

Hållbarhet ligger i vårt DNA

Vår ambition är att bidra till en långsiktigt hållbar miljö- och klimatutveckling för kommande generationer. Med det följer också en skyldighet att ta ansvar för det vi kan påverka i vår verksamhet. Därför gör vi noggranna avväganden när vi står inför frågor som berör kvalitets- och miljöpåverkan i uppdragen. Allt för att skapa en hållbar värld för framtida generationer.

Vi tror på hållbar ombildning och Nyproduktion

Vi eftersträvar att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt. Gällande miljölagstiftning och myndighetskrav ses som minimikrav för verksamheten. Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständiga förbättringar i fokus. Visste du om att när en fastighet ombildas från hyresrätt till bostadsrätt minskar normalt fastighetens resursanvändning. Statistiska Centralbyrån för årlig statistik över olika ägarkategoriers resursanvändning för driften av fastigheter i Sverige. Resursanvändningen mäts i kronor per kvadratmeterbostad. Driftkostnaderna för en fastighet som förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag har de senaste fem åren legat ca 50 % högre, än för motsvarande fastighet som förvaltas av en bostadsrättsförening. Det innebär att bostadsrätt är en förvaltningsform som är långsiktigt hållbar för miljön. Vilket är mycket bra, men vår strävan att utveckla denna förvaltningsform ytterligare. Vi hjälper företag, fastighetsbolag och organisationer vid deras nyproduktion av bostadsrättsföreningar. Viktigt är att köparna av bostadsrätter efterfrågar klimatsmarta och energieffektiva hus, som motiverar dem att anpassa sin produktion.

Restate Energy Group gör stor miljöskillnad

Visste du om att permanent- och fritidsbostäder svarar för cirka 40 % av Sveriges energiförbrukning? Det är främst genom åtgärder i fastigheternas föråldrade uppvärmnings- och ventilationssystem, som vårt delägda företag Restate Energy Group kan minska energianvändningen och minska klimatpåverkan. Av jordens inre är 99 % varmare än 1 000 grader Celsius. Restate Energy Group utför borrningar för installation av bergvärme. Ett sådant hål är normalt ca 200 m djupt. Syftet är att i framtiden kunna borra hål till ett djup av tre till fyra km. Ett sådant hål kan leverera värme och elenergi för 3 500 bostäder, via ett geotermiskt kraftvärmeverk. Det djupaste borrhålet i världen är f.n. 11 km djupt. Vi är inte där än, men vi jobbar oförtrutet vidare med miljöprojekt som kommer att göra stor skillnad.