Animerad bild av en kaffekopp och två papper med orden teknisk beskrivning och ekonomisk beskrivning.

Boverkets ändrade regler vid intygsgivning

Nya regler för ekonomiska planer, kostnadskalkyler och intygsgivare införs den 1 januari 2024. Boverket får därmed större befogenheter och ska bland annat godkänna föreningens val av intygsgivare. I prognosen och känslighetsanalysen kommer det även att krävas ett utökat intervall till år 20. Utöver detta måste en teknisk underhållsplan för de närmaste 50 åren biläggas för att kunna registrera den ekonomiska planen hos Bolagsverket.

Boverkets arbetsuppgifter

Boverket är en nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Boverket ger allmänna råd angående upprättande och intygsgivning av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Boverket ger även intygsgivare dess behörighet att granska och intygsge ekonomiska planer och kostnadskalkyler. Utöver detta utövar Boverket tillsyn över intygsgivarnas verksamhet. Boverket kan vid försummelse meddela intygsgivare varning eller återkallelse av behörighet.

Större befogenheter för Boverket

Efter den 1 januari 2024 kommer Boverket få större befogenhet i att meddela närmare föreskrifter om utförande av bestämmelserna om ekonomiska planer, kostnadskalkyler, intygsgivning och intygsgivare. Under första halvåret 2024 kommer Boverket att ta fram föreskrifter om vad som vidare kommer att gälla.

Utöver varning eller återkallelse av behörigheten som intygsgivare kommer en ny disciplinär åtgärd att införas. En erinran ska kunna meddelas när en varning anses vara en för sträng påföljd och förseelsen inte kan bedömas som ringa. Om Boverket beslutar att återkalla en intygsgivares behörighet får de samtidigt bestämma att återkallelsen ska gälla omedelbart.

Boverkets godkännande av föreningens val av intygsgivare

Idag är det föreningen som väljer intygsgivare till sina kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Ofta arbetar intygsgivarna i par. De har sin parhäst som samarbetet löper smidigt med och bägge är ofta specialister inom sitt specifika område. Från och med årsskiftet kommer detta system inte längre vara möjligt. Boverket har tagit fasta på den jävsituationen som kan uppkomma och hänvisar till bostadsrättslagen (1991:614) och lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Där förtydligas betydelsen av intygsgivarnas opartiskhet och deras oberoende. Intygsgivarna skall vara opartiska och lagarna nämner uttryckligen tidigare samarbete mellan två intygsgivarare som en faktor som kan rubba förtroendet för oberoendet.

Från och med 1 januari 2024 ska Boverket godkänna föreningarnas val av intygsgivare. En avgift för denna handläggning och prövning kommer att tas ut från Boverket vid ansökan om godkännande av val av intygsgivare.

Ansvarsförsäkring

Nytt för 2024 är också att bägge intygsgivarna ska ha tecknat en ansvarsförsäkring. Detta kommer vid årsskiftet att bli ett behörighetskrav från Boverket. Detaljerade bestämmelser för vad försäkringen ska omfatta framgår av 10 a § bostadsrättsförordningen (1991:630) respektive 8 a § förordningen om kooperativ hyresrätt.

Utökat intervall i prognosen och känslighetsanalysen

I kostnadskalkylen och den ekonomiska planen finns en prognos och känslighetsanalys som visar föreningens beräknade ekonomiska verksamhet och årsavgiftens förändring år 1-6 samt åtminstone år 11. Efter den 1 januari 2024 kräver Boverket att förutom år 1-6 så ska även år 10 och år 20 framgå av prognosen och känslighetsanalysen.  

Teknisk underhållsplan

Den ekonomiska planen ska efter årsskiftet innehålla en teknisk underhållsplan för de kommande 50 åren. Underhållsplanen ska omfatta alla byggnader på föreningens fastighet och ange fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov. De största och viktigaste kommande åtgärderna ska finnas med och det ska framgå när åtgärderna beräknas utföras och en uppskattad kostnad för detta.

Det är Bolagsverket som kommer att kontrollera att underhållsplanen finns med när den ekonomiska planen ska registreras. Även om den ekonomiska planen har upprättats och intygats före den 1 januari 2024 men skickas in för registrering under 2024 måste underhållsplanen bifogas för att den ekonomiska planen ska bli registrerad.

Viktoria Åstrand

Artikelförfattaren har över 15 års erfarenhet i fastighetsbranschen och då främst inom ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
Tillbaka