preloader
2016-11-08 15:45 Bostadsmarknaden, Fastigheter, Nyheter

Sex metoder för att bygga mer, snabbare och bättre.

Intill universitetet i Linköping växer ett bostadsområde, präglat av hållbarhet och mångfald, fram. I Vallastadsmodellen vill man visa ett annat sätt att bygga. Här är 6 metoder för att bygga mer, snabbare och bättre.

1. Detaljplanering innan marktilldelning

En färdig detaljplan togs fram redan innan marken såldes för att inte förlora de värden som hela projektet vilar på. För byggherrarna innebar det kortare ledtider och en större förutsägbarhet.

2. Fler men mindre fastigheter skapar mångfald

Marktilldelningen har varit viktig för att skapa en mångfald i Vallastaden. Genom att dela in kvarteren i mindre fastigheter har man skapat förutsättningar för fler att vara med och bygga. Marken har tilldelats både etablerade byggbolag, nya aktörer, byggemenskaper och privatpersoner.

3. Flexibel detaljplan ger större variation

I detaljplanen har man hämtat inspiration från hur städer byggdes förr i tiden. Den ska ge en större flexibilitet inom strukturerade ramar. Ambitionen har varit att alla kvarter ska ha en blandning av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Samma arkitekt får aldrig rita två fastigheter bredvid varandra. Även fri byggnadshöjd har tillåtits och istället regleras antalet våningar.

4. Kvalitet går före pris

Istället för att sälja marken till den som betalar mest har marken tilldelats den byggherre som kunnat uppvisa högst kvalitet efter en rad olika kriterier. I bedömningen har man använt en anonym anbudstilldelning baserad på 19 kvalitetskriterier som poängsatts. För att få en hög poäng ska man kunna visa på högt ställda miljökrav, fokus på de sociala aspekterna och en variation av lägenhetsstorlekar.

5. Fokus på social hållbarhet och mötesplatser

I Vallastaden har man velat utforska hur en stadsdels innehåll och utformning kan samspela och stärka det sociala livet. Därför har man sett till att skapa förutsättningar för människor att mötas genom att bygga vinterträdgårdar, felleshus (gemensamhetsanläggningar) och kvartersgårdar.

6. Varierande upplåtelseformer och bostadstyper

Vallastadsmodellen strävar efter en mångfald av boendetyper och upplåtelseformer. Detta för att öka chanserna för en mångfald av de boende. Förhoppningen är att det i sin tur skapar förutsättningar för att människor ska kunna bo kvar en längre tid.

Källa: Fastighetstidningen

Vill du bli kontaktad?