preloader

Restate utsett till remissinstans

Restate har, tillsammans med 15 bolag och organisationer i landet, utsetts till remissinstans när regeringen nu tar in synpunkter på promemorian Tillsyn över intygsgivare.

Regeringen föreslår i promemorian att bostadsrättslagen ska få en ny bestämmelse som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder för intygsgivare. Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. I praktiken betyder förslaget att Boverket ska få ge intygsgivare som inte är tillräckligt omsorgsfulla i samband med sin intygsgivning en varning eller återkalla intygsgivarens behörighet.

Restate tycker att det är viktigt att det finns sanktioner mot intygsgivare som inte är tillräckligt omsorgsfulla i sin intygsgivning. Det är en förutsättning för sunda och hållbara bostadsrättsföreningar.

Vill du bli kontaktad?